tisdag 1 december 2009

The Marxian Imagination

I The Marxian Imagination: Representing Class in Literature (2003) undersöker Julian Markels hur en rad författare – från klassiker som Shakespeare och Dickens till några av 30-talets amerikanska proletärförfattare och den samtida författarinnan Barabara Kingsolver – förhåller sig till Marx idéer om klass. En av hans viktigaste teser är att litterärt skapande kan betraktas som “an epistemological project carried out by rethorical means that parallel the logical means by which a theory like class as a process constitutes its epistemological project” (s. 32). Detta insisterande på litteraturens roll som en värdefull kunskapskälla om klassamhället föranleder Markels att gå i polemik mot de kanske mest inflytelserika marxistiska kulturforskarna under senare decennier: Raymond Williams och Fredric Jameson. Enligt Markels frånerkänner de nämligen litteraturen förmågan att aktivt och explicit analysera världen genom att – på olika sätt – betrakta den som determinerad av ekonomiska och ideologiska förhållanden. Denna kritik är utan tvekan tänkvärd och Markels fokus på hur litterära texter skildrar klassprocesser är inspirerande som komplement till det fokus på relationen mellan litterär form och produktionsförhållanden som länge dominerat den marxistiska litteraturvetenskapen. Fast hans argumentation bör nog snarare ses som just ett komplement till den reellt existerande marxistiska litteraturforskningen än som startpunkten på en ny tradition.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar