lördag 25 juni 2011

Eagleton och althusserianismen

En av de marxistiska litteraturforskare som inspirerades av Althusser och Macherey var Terry Eagleton. I boken Criticism and Ideology från 1976 försöker han exempelvis utveckla en kritisk metodologi för studiet av litteratur som (åtminstone delvis) bygger på just Althussers och Machereys idéer. Den viktigaste aspekten av denna metodologi är Eagletons insisterande på att litteraturen måste relateras flera olika relativt autonoma sfärer, exempelvis "The General Mode of Production", "The Literary Mode of Production", och "The Aesthetic Ideology". I Machereys efterföljd betonar han också att litterära texter är producerade av ideologi. Men medan Macherey hävdar att litteraturen alltid synliggör ideologin menar Eagleton att relationen mellan litteratur och ideologi kan se ut på många olika sätt.
Efter hand kom Eagleton att distansera sig allt mer från Althusser och Macherey. I boken Walter Benjamin or Towards a Revolutionary Criticism (1981) och i uppsatsen "Macherey and Marxist Literary Theory" i boken Against the Grain (1986) hävdar han exempelvis att Althussers och Machereys distinktion mellan konst och ideologi bygger på en idealistisk föreställning som närmast tillskriver konsten magiska krafter (i detta fall förmågan att synliggöra ideologi). Han menar också att Althusser och Macherey i allt för hög utsträckning betraktar ideologi som någonting homogent och därmed inte inser att ideologin är en arena för klasskamp. Och i någon utsträckning verkar han faktiskt få medhåll från Althusser själv, som under 70-talet reviderade många av sina tidigare uppfattningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar