torsdag 12 maj 2011

Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu är en akademisk supertjärna. Hans teorier om fält, kapital, habitus etc. har fått enormt genomslag inom olika humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner och hör nuförtiden till "det man bör känna till".


Bourdieus undersökningar av det litterära fältet har insiprerat en lång rad litterturforskare, och jag har själv använt mig av hans teorier i nästan allt jag skrivit efter min c-uppsats. Dock menar jag att de flesta litteraturvetare missförstått en central aspekt av Bourdieus tänkande - nämligen att det kretsar kring fenomenet klass.

Bourdieus viktigaste verk är La Distinction från 1979 (tyvärr finns det ingen svensk översättning). I sitt förord till den tyska utgåvan (som tyvärr är en enda jag har tillgång till just nu) skriver han att boken utgör ett försök att "den Weberschen Gegensatz von Klasse und Stand neu zu überdenken" ["tänka Webers distinktion mellan klass och statusgrupp på ett nytt sätt"].

Bourdieu försöker helt enkelt förklara klasskillnader genom att hänvisa till fördelningen av ekonomiskt och kulturellt kapital. Framför allt intresserar han sig för det kulturella kapitalet och hur det tar sig uttryck i klasspecifik smak.

Bourdieus analys av det litterära fältet är en del av hans undersökning av klassamhället. Men detta glöms ofta bort av litteraturvetarna, som gärna använder sig av Bourdieus begrepp för att förstå "litterära" fenomen, samtidigt som de bortser från att Boudieu visserligen tillskriver det litterära fältet relativ autonomi, men samtidigt hävdar att det är homologt med den härskande klassens sociala fält och därmed präglat av klassmotsättningarnas dynamik.

Om man inte bortser från detta blir Bourdieu intressantare. Visserligen har hans weberianska klassanalys brister. Men insikten att klass inte bara har med ekonomi, utan även med kultur att göra är naturligtvis viktig, liksom insisterandet på att det litterära livet har relativ autonomi från andra samhällssektorer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar