måndag 12 januari 2015

Literature and Class recenserad i Tidskrift för Litteraturvetenskap

I Tidskrift för Litteraturvetenskap 2014:3–4 recenserar Johannes Björk min bok Literature and Class. Hans presentation och analys av verket är intressant och - i huvudsak - produktiv. En sak tycks mig dock märklig. Björk menar att jag och andra arbetarlitteraturforskare "suspenderar varje diskontinuitet mellan ekonomisk position, politisk subjektivitet och estetisk erfarenhet samt expressivitet". Kritiken påminner om den som Jaques Rancière riktat mot de socialhistoriskt inriktade arbetarhistorikerna. Men, jag är inte någon socialhistoriker, och jag delar inte deras syn på förhållandet mellan kultur och klass. Jag har i flera texter diskuterat det faktum att arbetarlitteratur ofta (av såväl forskare som läsare och, inte sällan, av arbetarförfattarna själva) ses som en produkt av arbetares livsvillkor och erfarenheter. I Literature and Class visar jag exempelvis att Folke Fridell och Kristian Lundberg gör författarens klasserfarenheter till en central förutsättning för skapandet av arbetarlitteratur. Min egen definition av fenomenet (som jag utvecklat i en rad publikationer under senare år) bygger emellertid inte på någon sådan kontinuitet, utan representerar snarare ett försök att bryta upp densamma. Som Björk själv påpekar har jag bland annat intresserat mig för "den förmedlande roll som kritiken i bred mening haft för formeringen av fenomenet arbetarlitteratur". Detta intresse är sprunget ur uppfattningen att arbetarlitteraturen inte bör förstås som en särskild sorts litteratur (exempelvis en litteratur som uttrycker arbetarklassens erfarenheter), utan som olika sorters litteratur som av olika anledningar vävts samman till en tradition.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar