fredag 28 oktober 2011

Barnet, arbetaren, arbetarförfattaren

I våras skrev jag tillsammans med Sandra Mischliwietz en artikel om barnet i svensk arbetarlitteratur från 1930-talet. Nu har den publicerats i Tidskrift för litteraturvetenskap under titeln "Barnet, arbetaren, arbetarförfattaren: Om barnet och den kulturella produktionen av klass i 1930-talets svenska arbetarlitteratur" (för bibliografisk information, sammanfattning etc. klicka här).
Artikeln utgår från huvudtesen i Sandras pågående avhandlingsprojekt, nämligen att tematiseringen av barnet (både skildringen av barn och anläggandet av ett barns perspektiv på världen) hänger samman med att just barnet symboliserar arbetarens position i samhället och arbetarförfattarens position i det litterära fältet.
I sinom tid kommer artikeln att tillgänglig i fulltext på nätet och då kommer jag naturligtvis att publicera en länk här på bloggen. 23 november kommer jag och Sandra att presentera våra resonemang i ett seminarium på Malmö högskola. Vid seminariet kommer även Anker Gemzøe att presentera en artikel om barnet i nordisk arbetarlitteratur. Dessutom kommer Jimmy Vulovic att prata om sin forskning om hur man inom arbetarrörelsen använt litteratur i sin verksamhet för barn. Mer info om detta seminarium kommer snart.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar